Algemene voorwaarden

I. Basisbepalingen

Deze AV bepalen de relaties tussen de partijen bij de koopovereenkomst, waarbij het bedrijf de verkoper is. De verkoper is: Windcirkeltenten, plaats: Hoorn. KVK 64906221, BTW: NL191393356B02. Partijen zijn koper en verkoper samen.

De koper is een consument of een ondernemer. De consument is elke persoon die, los van zijn zakelijke activiteiten of los van zijn beroep, een contract (bestelling) sluit of ermee omgaat. De ondernemer is iemand die zelfstandig een winstgevende activiteit voor eigen rekening en verantwoordelijkheid uitvoert op een handels- of soortgelijke manier met de intentie om dit consequent te doen om winst te maken. Voor de bescherming van de consument is elke persoon die contracten sluit met betrekking tot zijn / haar eigen bedrijf, productie of soortgelijke activiteit of in de onafhankelijke uitoefening van zijn / haar beroep, of een persoon die optreedt namens of namens de ondernemer, beschouwd als een ondernemer.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de koper dat hij kennis heeft gemaakt met deze AV, het integraal onderdeel hiervan is de klachtenprocedure, het privacybeleid en het document "leveringsvoorwaarden", en dat zij hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan, zodra de bestelling is geplaatst.

II. Koopovereenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de koper de bestelling verzendt. Voordat de koper de bestelling bevestigt, heeft de koper het recht om alle gegevens in de bestelling te controleren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de datatransmissie.

Door de koopovereenkomst verbindt de verkoper zich ertoe om de goederen die het voorwerp van de aankoop zijn, aan de koper over te dragen en hem in staat te stellen het eigendomsrecht te verwerven en de koper verbindt zich ertoe het item over te nemen en de aankoopprijs te betalen.

Wanneer de betaling van de bestelling op de rekening van de verkoper wordt bijgeschreven, wordt de koopovereenkomst (bestelling) bindend.

Geschillen die voortvloeien uit het contract zullen uitsluitend worden geregeld volgens de wetgeving in Nederland.

III. Procedure voor het sluiten van overeenkomsten

Bij het bestellen van goederen vult de koper zijn / haar gegevens in, waarbij hij aangeeft of hij / zij als consument koopt (naam, achternaam, adres, telefoon en e-mail in) of als ondernemer (bedrijfsnaam, adres, kvk, en btw-nummer in). De koper is verplicht alle informatie correct en waarheidsgetrouw te verstrekken. De door de koper verstrekte informatie wordt door de verkoper als correct beschouwd.

De koper heeft het recht om alle in de bestelling vermelde gegevens te bekijken en te wijzigen om fouten bij het plaatsen van de bestelling te identificeren en te corrigeren.

IV. Order / De bestelling

Schriftelijk of per e-mail.

Bestellingen worden alleen bevestigd als ze door de verkoper worden bevestigd op basis van een uitgegeven factuur, niet op basis van een offerte. De verkoper zal binnen 5 werkdagen op de bestelling / aanvraag of vraag reageren. Als dit niet het geval is, is het wenselijk om opnieuw contact op te nemen.

V. Offers and prices

De aanbiedingen van de verkoper zijn niet bindend. Tenzij andere prijzen schriftelijk met de verkoper zijn overeengekomen, zijn de huidige prijzen geldig vanaf de datum van de bestelling. De prijzen van de verkoper kunnen variëren. Alle prijzen zijn met en zonder btw. De prijzen zijn exclusief transport van goederen.

VI. Betalingsvoorwaarden

De koper is verplicht de aankoopprijs volgens afspraak te betalen. De goederen worden pas aan de koper overgedragen na volledige betaling van de aankoopprijs, tenzij de verkoper en de koper vooraf en bindend anders overeenkomen.

De koper is verplicht de aankoopprijs te betalen via een banktransactie.

De verkoper stuurt de koper, na de bestelling van de koper, één of meerdere facturen voor de goederen en alle andere kosten in verband met de levering van de goederen onder de koopovereenkomst. De koper dient het bedrag (in euro), binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, over te maken op de rekening van de verkoper: NL49INGB0702131601, ten name van: JA de Jonge te Hoorn.

Wanneer de betaling op de rekening van de verkoper wordt bijgeschreven, wordt de koopovereenkomst (bestelling) bindend.

Indien de betaling uitblijft ontstaat er geen koopovereenkomst.

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling is verricht. Achterstallige betalingen of betalingsachterstanden van de klant geven de verkoper onverminderd andere wettelijke middelen, het recht om de consument (koper) een rente van 8% in rekening te brengen voor elke dag vertraging in de levering van de goederen of om de uitvoering van de verkoper zijn eigen verplichtingen uit te stellen totdat het saldo is verrekend.

VII. De leveringsvoorwaarden

Bezorgmethoden. De verkoper biedt of bemiddelt de volgende leveringsmethoden: levering via koerier; eigen vervoer is mogelijk; omvangrijke goederen in overleg. Verzendkosten en verpakking zijn voor rekening van de koper. De levertijd van de bestelde goederen en de transportprijs zijn afhankelijk van het gewicht, de plaats van levering en de door de koper gekozen transportwijze.

In geval van overmacht of vertraging is de verkoper niet aansprakelijk voor vertraagde levering van goederen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het aantal stuks van hetzelfde product dat aan dezelfde koper-consument of koper-ondernemer wordt verkocht te beperken en zijn goederen niet te verkopen aan de koper die in gebreke is met de betaling.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

De koper is verplicht de goederen te betalen in overeenstemming met de koopovereenkomst.

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Windcirkeltenten totdat alle vorderingen die Windcirkeltenten op de koper heeft, inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso) kosten en rente, volledig zijn betaald.

De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan.

De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Windcirkeltenten te bewaren.

Windcirkeltenten is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen/koopovereenkomst zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal Windcirkeltenten te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Windcirkeltenten.

IX. Technische wijzigingen

De verkoper streeft ernaar zijn goederen (producten) voortdurend te verbeteren en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de informatie die hij in zijn aanbiedingen verstrekt, tenzij dit een negatieve invloed heeft op de waarde van de producten die hij aanbiedt.

Dit is ook van toepassing op wijzigingen die dienen om de door haar aangeboden goederen in stand te houden. In dit verband heeft hij ook het recht om de services te wijzigen voor zover dit redelijk is voor de koper en die leidt tot de beste uitvoering van de bestelling.

X. Privacy / Algemene Verwerking Gegevensbescherming (AvG)

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen daarom zorg voor dat de gegevens waarover wij beschikken vertrouwelijk worden behandeld. In de onderstaande verklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Privacyverklaring Windcirkeltenten. December 2019

Jan Albert de Jonge, eigenaar van Windcirkeltenten, gevestigd aan 1623 LV Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://tipkopen.nl (info@tipikopen.nl)
https://windcirkeltenten.nl (info@windcirkeltenten.nl)
https://riddertent.nl (info@riddertent.nl)
https://saunaevents.nl (info@saunaevents.nl)
http://www.zweethutwestfriesland.nl (info@zweethutwestfriesland.nl)

Telefoon: +31 0613963096

Jan Albert Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van Windcirkeltenten, hij is te bereiken via bovenstaande mailadressen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Windcirkeltenten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer bij facturering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@windcirkeltenten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Windcirkeltenten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Windcirkeltenten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Windcirkeltenten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Windcirkeltenten neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Windcirkeltenten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Windcirkeltenten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens op factuur (naam en adres) : bewaartermijn via externe boekhouding, volgens wetgeving.

Factuur gegevens in eigen computer (en Email programma): 3 jaar

Email adressen (naam, achternaam, adres) indien er geen diensten worden afgenomen: 3 jaar

Windcirkeltenten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken (boekhouding, externe levering van diensten (koeriers en evt. een incassobureau ) in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Windcirkeltenten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Windcirkeltenten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Windcirkeltenten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Windcirkeltenten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@windcirkeltenten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Windcirkeltenten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Windcirkeltenten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@windcirkeltenten.nl

XI. Annulering / Intrekking van bestellingen

1. Opzegging van de koopovereenkomst door de koper als consument.

De verkoper produceert al zijn goederen op bestelling. Annulering van een reeds betaalde bestelling / aanbetaling voor deze goederen, die is vervaardigd volgens specifieke (niet-standaard) vereisten van de koper en die daarom normaal niet in het aanbod van de verkoper staat, is uitgesloten.

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf een aan de verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger van de koper.

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De goederen moeten onbeschadigd, schoon en, indien mogelijk, inclusief de originele verpakking zijn in de staat en de waarde waarin de goederen zijn ontvangen.

2. Opzegging van de koopovereenkomst door de koper als ondernemer.

HERROEPINGSRECHT B2B

Ondernemers / zakelijke klanten hebben geen wettelijk recht op herroeping. Zodra de koper als ondernemer de koopovereenkomst digitaal heeft ondertekend / bevestigd is het koopcontract bindend.

3. Opzegging van het contract door de verkoper

De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit het contract, voornamelijk vanwege het niet beschikbaar zijn van de bestelde goederen of vanwege het niet betalen van de prijs van de goederen door de koper. De verkoper is verplicht om de koper onmiddellijk op de hoogte te brengen van de intrekking en te proberen met hem overeenstemming te bereiken over een mogelijke oplossing.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het aantal verkochte stukken van hetzelfde product te beperken tot één persoon.

De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract dat met de koper is gesloten, ook in het geval van een duidelijke fout in de prijs van de goederen (wat met name betekent dat de prijs van de bestelde goederen meer dan 30% lager is dan gebruikelijk soort goederen) en andere soorten schrijffouten. In het geval dat dit gebeurt, zal de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de koper om verdere actie overeen te komen. In het geval dat de koper de aankoopprijs al of gedeeltelijk heeft betaald, wordt dit bedrag zo snel mogelijk teruggestort op zijn rekening.

XII. Garantie en garantievoorwaarden

De verkoper staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst en de vermelde specificaties.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de verkoper te worden gemeld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren.

De garantietermijn van de verkoper op tenten bedraagt 1 jaar. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

De garantievoorwaarden voor de goederen worden beheerst door de klachtenprocedure van de verkoper en de relevante Nederlandse wetgeving (zie voor details de klachtenprocedure , die een integraal onderdeel is van deze AV).

 XIII. Slotbepalingen

Als een deel van deze AV ongeldig is, vormt dit geen ongeldigheid voor andere bepalingen van deze AV.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2020.