Klachtenprocedure

I. Algemene bepalingen

De klachtenprocedure is een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Windcirkeltenten en beschrijft de procedure voor het benaderen van een klacht en het retourneren van goederen.

De koper is verplicht kennis te nemen van de klachtenprocedure en de algemene voorwaarden (hierna de "AV" genoemd) alvorens de goederen te bestellen. Door de koopovereenkomst te sluiten en de goederen van de verkoper over te nemen, stemt de koper in met deze klachtenprocedure.

II. Klachten en garantievoorwaarden

Inspectie van goederen bij overname

De koper is verplicht om de goederen van de verkoper te ontvangen. Op de dag van ontvangst controleert de koper de status van de verzending op volledigheid (dat wil zeggen, bevat het pakket alles wat het zou moeten bevatten) en de verpakking op gebreken.

Alle afwijkingen worden door de koper direct gemeld bij persoonlijke aanvaarding op de plaats van aanvaarding. Na ontvangst van de koerier markeert de koper deze in het overdrachtscertificaat/afleveringsbewijs van de koerier. In het geval van ernstige gebreken aan de goederen kan de koper de zending weigeren. De koper is verplicht eventuele afwijkingen direct te melden aan de verkoper via een e-mail of telefonisch.

Deze regelingen laten de wettelijke termijn voor het uitoefenen van rechten op gebrekkige uitvoering onverlet.

III. Termijn voor het uitoefenen van rechten op gebrekkige uitvoering

 1. De termijn voor het uitoefenen van de rechten wegens gebrekkige uitvoering begint op de dag van ontvangst van de goederen door de koper, dat wil zeggen op de datum die vermeld staat op het aankoopbewijs of garantiecertificaat.
 2. Tenten hebben een garantie van 1 jaar vanaf de datum van verkoop, tenzij anders vermeld. Tijdens de garantieperiode zal de verkoper de defecten, veroorzaakt door defect materiaal of productie, kosteloos verhelpen. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de goederen zijn gerepareerd. De garantievoorwaarde is dat de koper, binnen de garantieperiode en zonder vertraging na het vinden van het defect, een klachtenprocedure start en klaagt over het defect dat op de goederen is aangetroffen.
 3. Het geclaimde defect wordt niet erkend als het gebruik van de goederen na het optreden van het geclaimde defect zo is veranderd dat het moeilijk of onmogelijk is om het defect te beoordelen.
 4. Voor de geclaimde goederen is de verkoper niet aansprakelijk voor gederfde winst, verwachte, maar niet gerealiseerde besparingen, schade door claims van derden tegen de koper, directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 5. Indien de klacht door Windcirkeltenten gegrond wordt bevonden dan is Windcirkeltenten uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke zaken te vervangen, een en ander geheel ter keuze van Windcirkeltenten, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan het herstel of de vervanging.

IV. Retourneren

Retourneren van de geleverde zaken kan slechts geschieden na Windcirkeltenten voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe, onder door Windcirkeltenten te bepalen voorwaarden. Indien en voor zover Windcirkeltenten retourneren in een concreet geval toestaat, zal creditering van de betreffende zaken slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken in dezelfde staat retour worden gezonden als zij bij levering door Windcirkeltenten aan de wederpartij geleverd zijn, dat wil zeggen in originele verpakking, in nieuwe staat en dit geheel ter Windcirkeltenten zijn beoordeling. Alsdan behoudt Windcirkeltenten zich echter het recht voor het oorspronkelijke factuurbedrag te verminderen met 15%.

V. De garantie dekt niet

 • gebreken waarvoor korting werd verleend en waarvan de koper op de hoogte wordt gesteld tijdens de verkoop;
 • schade veroorzaakt door een ongeval, onjuiste, nalatige of gewelddadige behandeling en op een manier die niet overeenkomt met de instructies in de producthandleiding;
 • normale slijtage van het product veroorzaakt door de gebruikelijke methode;
 • schade veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden of natuurrampen of door overmacht;
 • defecten veroorzaakt door de koper als gevolg van transport, onjuiste plaatsing of opslag;
 • schade veroorzaakt door onjuiste installatie, behandeling, bediening of verwaarlozing van goederen;
 • ontwerpverandering van de goederen veroorzaakt door de koper. In dit geval, evenals in het geval van enige andere verandering, met name in de behuizing van de tent door de koper, vervalt de garantie;
 • reparatie, wijziging aangebracht door een ander bedrijf dan de verkoper (fabrikant), als dit werk zonder zijn voorafgaande toestemming wordt uitgevoerd is de koper verplicht zijn eigen kosten te dragen;
 • In geval van garantieclaims vervangt of repareert verkoper beschadigde onderdelen;
 • Vervanging is niet van toepassing wanneer goederen op specifieke bestelling zijn gemaakt en op gebruikte of vuile goederen;
 • In het geval van de afhandeling van een klacht door de uitwisseling van goederen, loopt er geen nieuwe klachtenperiode.

VI. Klachtenprocedure

 • De koper moet de erkenning van de claim schriftelijk aanvragen. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur en een foto met het gebrek van de goederen;
 • De verkoper accepteert alleen droge en schone producten voor reparatie en na de garantie;
 • Producten die door de koper zijn geverfd, kunnen worden geaccepteerd voor garantie reparatie, maar kunnen niet worden vervangen of geretourneerd;
 • Afwijkingen in de kleur of structuur van de stof die gebruikelijk zijn in natuurlijke textiel en door de mens gemaakte materialen (zoals kleine variaties in het stofpatroon of de kleur) zijn geen defect in de goederen en vallen niet binnen de garantie;
 • De verkoper is verplicht om alle gegevens aan het begin van het garantiecertificaat op het moment van verkoop te vermelden. Onvolledig garantiecertificaat of ongeautoriseerde wijziging / overschrijven / is ongeldig;
 • Bij het indienen van een claim moet de koper een garantiecertificaat en een aankoopbewijs overleggen.

Als tijdens de garantiereparatie wordt vastgesteld dat de schade niet aan deze garantieen garantievoorwaarden voldoet, komen de kosten van dergelijke reparatie voor rekening van de eigenaar van het product.

VII. Klachtenafhandeling

Als de koper een consument is, beslist de verkoper onmiddellijk of in gecompliceerde gevallen binnen 7 werkdagen over de claim.

De verkoper zal de claim, inclusief de verwijdering van het defect, zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk 30 dagen na de datum van de claim regelen.

De verkoper stuurt de koper een schriftelijke bevestiging van de datum en de wijze van afhandeling van de klacht, de datum en methode voor het verwijderen van het gebrek of een rechtvaardiging voor de afwijzing van de klacht.

Na afwikkeling van een erkende claim door reparatie of vervanging, wordt de garantie van de goederen verlengd met de duur van de claim. De duur van de claim wordt geteld vanaf de dag na de claim tot de dag waarop de koper op de hoogte werd gesteld van de claim.

De koper heeft recht op vergoeding van redelijk gemaakte kosten verbonden aan de toepassing van een gerechtvaardigde klacht. Deze kosten worden als de minst noodzakelijke beschouwd. Vooral verzendkosten voor het versturen van een klacht. Deze kosten zijn exclusief reizen met de auto voor het claimen en expresvervoer en andere soortgelijke. Terugbetaling van kosten moet echter zonder onnodige vertraging worden geclaimd, echter binnen een maand na het einde van de termijn voor het uitoefenen van rechten op gebrekkige uitvoering.

Als een deel van, of de volledige aankoopprijs voor de goederen om welke reden dan ook aan de koper wordt geretourneerd (bijvoorbeeld korting op de aankoopprijs, intrekking van het contract), zal dit binnen 20 dagen aan de koper worden teruggestort via overschrijving op de rekening die de koper voor dit doel aan de verkoper heeft verstrekt.

De koper is verplicht om de goederen op te halen van de garantiereparatie binnen 1 maand na het verstrijken van het tijdstip waarop de garantiereparatie had moeten worden uitgevoerd en, indien later, binnen 1 maand na de kennisgeving van de uitvoering ervan. Als hij dit nalaat, is hij verplicht de verkoper een opslagvergoeding van € 2.50 te betalen voor elke dag vertraging bij het ophalen van de gerepareerde goederen.

VIII. Slotbepalingen

Alle contractuele relaties worden beheerst door Nederlands recht.

De wettelijke rechten van de koper worden niet beïnvloed door deze klachtenprocedure.

Deze klachtenprocedure is geldig vanaf 1 Januari 2020.